การละเล่นแบบไทยๆ -เหยียบเงา-


เครื่องใช้ -
เขียนวงกลม 1 วง การเล่นชนิดนี้ต้องเล่นกลางแดด

การจัดคนเล่น -
เลือกคนหนึ่งเป็นยักษ์ ถ้ายักษ์ตนนี้เหยียบเงาของใคร คนนั้นจะกลาย เป็นยักษ์ ส่วนยักษ์กลายเป็นคน ทั้งยักษ์ทั้งคนเล่น ทั้งหมดยืนอยู่ในวงกลม

การเล่น -
ยักษ์ไล่เหยียบเงาของคน ถ้าเหยียบถูกเงาของผู้ใด ผู้นั้นต้องเป็นยักษ์แทน
ละอ่อนสารภี เปิดรับบทความ ความเรียง บทกวีเกี่ยวกับหนังสือน่าอ่าน เรื่องราวโรงเรียนในชนบท ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
เขียนเสร็จแล้วส่งมาได้ที่
จุลสาร-ละอ่อนสารภี- โครงการ –เติมหนังสือสู่สมอง- (Books for Brain project)
ตู้ ป.ณ. 23 ปณจ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
http://www.books4brains.org