เกี่ยวกับโครงการ
แหล่งเงินทุน - การบริจาค
มุมโรงเรียน
มุมหนังสือ
จดหมายข่าวสมาชิก
กระดานข่าว
ลานสามัญชน
จุลสาร - ละอ่อนสารภ

แจ้งยอดเงินโอน

รวมภาพกิจกรรม
ข่าวสาร - บอกต่อ
ติดต่อโครงการ
สมัครสมาชิกใหม่
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร


 

หลักการและวัตถุประสงค์

โครงการ “เติมหนังสือสู่สมอง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ จากการรวมตัวอิสระของกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผู้รักการอ่านเขียนและเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกสร้างฐาน “วัฒนธรรมการอ่าน” ให้กับเยาวชนไทยรุ่นหลัง งานหลักของโครงการฯ คือ การจัดซื้อหนังสือวรรณกรรมน่าอ่านใหม่ๆ ส่งไปให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขณะนี้โครงการฯ จัดส่งหนังสือให้ห้องสมุดรวม 52 แห่งทั่วประเทศไทย

ผู้ก่อตั้งโครงการ “เติมหนังสือสู่สมอง” มีความมุ่งหวังว่าหากห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือดีๆ มากพอให้เยาวชนได้เลือกหยิบอ่าน จะส่งผลให้ “วัฒนธรรมการอ่าน” เติบโตขึ้น มีผลต่อการพัฒนา “คุณภาพคน” ให้กับสังคมไทยในอนาคต

โครงการ “เติมหนังสือสู่สมอง” ดำเนินงานจาก “เงินกองทุนอิสระ” ได้รับบริจาคจากสมาชิกผู้เข้าร่วมสนับสนุน เงินกองทุนทั้งหมดที่ได้รับบริจาคนำมาใช้เป็นค่าหนังสือและค่าจัดส่งเป็นหลัก ไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้น

อนึ่ง...โครงการ “เติมหนังสือสู่สมอง” มุ่งเน้นการสร้าง “คุณภาพ” ของห้องสมุดมิใช่ “จำนวนห้องสมุด” เป็นสำคัญ

 


วิธีการดำเนินการ

โครงการฯ มีกลุ่มอาสาสมัคร-ประสานงานช่วยกันดำเนินงานส่วนต่างๆ ตั้งแต่จัดสรร-ดูแลเงินกองทุน ซึ่งปัจจุบันเงินกองทุนของโครงการฯ บริจาค จัดเก็บ และเบิกจ่ายผ่าน “มูลนิธิเด็ก” อาสาสมัครมีหน้าที่ในการออกความเห็นและตัดสินใจการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯร่วมกัน อาทิ เสนอรายชื่อหนังสือน่าอ่านใหม่ๆ ร่วมออกเสียงลงคะแนนเลือกหนังสือประจำเดือน ทำการสั่งซื้อหนังสือ ร่วมกันทำงานจัดห่อและจัดส่งไปสู่ห้องสมุดโรงเรียน ๕๒ แห่ง (ดูรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับหนังสือจากโครงการฯ ปีล่าสุดได้ที่ มุมโรงเรียน)

 


การประเมินผล

ในการส่งหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียน โครงการฯ จะแนบ “ใบตอบรับ” เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียน ส่งแจ้งรายละเอียดกลับมาทุกครั้ง เป็นเอกสารยืนยันในการรับหนังสือจากโครงการฯ หากโรงเรียนใดขาดการส่งกลับ “ใบตอบรับ” นานกว่า ๓ เดือน โครงการฯ จะทำการหยุดพักการส่งจนกว่าจะได้รับการติดต่อยืนยันกลับมาอีกครั้ง ทุกๆ สองปีโครงการฯ จะส่งแบบสอบถามสู่โรงเรียน เพื่อเก็บเป็นบันทึกใช้ประเมินผลโครงการฯ ต่อไป

 
All writing and images Copyright © 2000-2007 Books for Brains Project